YAN KOMŞUM1
okullar kapanm?? basket sezonu da bitti?i gibi ku?ada s?ndaki yazl???m?za gitmi?tik çiçekler içinde biti?ik villalar olan deniz kenar? bir site deydi yazl???m?z bitiik villa geçen sene sat?l?kt? acaba sat?ld? m? yeni kom?umuz kim diye merak içindeydim tüm gün denize girip bol bol basket oynuyordum ter içinde kal?p tekrar denize giriyordum günler böyle geçerken bir gün sabah erkenden kalkt?m ve denize girmek için d??ar? ç?kt???m da biti?ik villadan çok harika bir kad?n?n ç?kt???n? gördüm sabah çok erkendi hiç kimseler yoktu tanga bikinisi elinde havlusu sahile yürüyordu müthi? etkilenmi?tim harkulade seksi bi,r ?eydi kalçalar?n?n aras?na girmi? tanga bikinisi kad?n?n o muhte?em götünü dahada seksi yap?yordu iri gö?üslerine en az iki beden küçük gelen sütyeninden iri ve dik gö?üsleri ta??yordu yüzerken yada güne?lenirken bir f?rsat?n? bulup konu?uruz diye seviniyordum ama t?k yoktu kad?nda hiç bir yere bakm?yor sadece yüzüp güne?leniyordu 1 saat sonra yava? yava? ortal?kta insanlar?n görünmesiyle beraber havlusunu toplad??? gibi eve gitti sinir olmu?tum sikim kaz?k gibiydi muhte?em bir vucudu vard? hatunun 3 4 gün her sabah hep böyle devcam etti beni farketmemi?ti bile delirecek gibi oluyordum onu sadece sabahlar? görebiliyordum ondan sonra ortalarda hiç gözükmüyordu bir ak?am yeme?imi yiyip d??ar? ç?kt?m arkada?larla biralad?k sahilde ?ark?lar söyledik epey bi geç olmu?tu vakit san?r?m saat 02:30 du art?k eve gidip uyuyay?m dedim evin önüne geldi?imde yan villaya bakt?m kapkaranl?kt? yatm?? seksi hatun diye dü?ünürken birde bakarm?s?n?z diye bir sesle irkildim harika yum?ac?k ?uh bir sesti ses yan villan?n sürgülü kap?l? penceresinden geliyordu karanl?kt? görünmüyordu hiç ir ?ey yakla?t?m çok afadersin villan?n elektriklerinde bir sorun var galiba elektriler kesildi ama di?er villalarda elektrik var görevliye telefonla ula?maya çal??t?m ama telefonu açan yok bana yard?mc? olabilirmisiniz diyordu aman allah?m bu yan kom?umuz esrarengiz seski hatundu hemen toparlad?m kendimi ve evet tabiik**e bakar?m hemen dedim ve do?ruca sigorta panosuna yöneldim evler ikiz villa oldu?u için ne nerede çok iyi biliyordum sigortalar atm??t? sigortalar? kald?r?r kald?rmaz elektrikler geldi ve dönüp bakt???mda hayretler içinde kald?m o seksi hatun üzerinde bir gecelik ve içindeki siyah tangas? ile tam kar??mdayd? sütyen yoktu o iri gö?üslerinde kudurdum ç?ld?rd?mmm harkuladeydi gördü?üm ?ey birden yarra??m kaz?k gibi olmu?tu semserttt ollleeyyyy dedi kad?n süperr ellerine sa?l?kkk eeeee bir bi?ray? hakkettin bana e?ilik edermisin dedi evet diyebildim kekeliyerek her ad?m?n? her hareketini izliyordum mutfaktan iki bira getirdi 3 lü kanepeye oturduk ben rüya dedi elini uzatarak bende kekeleyerek levent diyebildim kekeleyerek rüya ?uh bir kahkaha att? biralar?m?z? yudumlarken ben rüyan?n vucudunu ve üzerindeki ?efaf geceli?in alt?ndaki hazinelerini seyrediyordum rüyan?n geç oldu annenler seni merak etmesin demesiyle kendime geldim yok hay?r annemle babam istanbul a gittiler hafta sonu dönecekler dedi?imde rüytan?n gözleri parlad? iyi o zaman hiç bir sorunuz yok dedi ve biralar?m?z? içmeye devam ettik rüya kendini anlat?yordu ama ben rüyan?jn o seksi vucudunu seyretmekten ve kalkan yarra??m? saklamaya çal??maktan ba?ka bir ?ey yapm?yordum rüya film seyretmek istermisin dedi ve cevab?m? beklemeden kalk?p videoya bir cd takt? ve ?????n parlakl???n? k?sarak ortam? hafif lo? hale getirdi tekrar yan?ma oturdu ama bu sefer resmen vucutlar?m?z bir birine de?ecek kadar yak?n oturdu rüya yan?mda itice yay?lm?? bacaklar?n?n üzerindeki geceli?i aç?lm??t? pürüzssüz bacaklar?n? seyrederken yarra??m kaz?k gibi olmu?tu ortam lo? oldu?u için çakt?rmadan ?ortun üzerinde yarra??m? ok?uyordum bir ara rüya ya bakt???mda gözü ok?ad???m yarakta oldu?unu gördüm ve acayip derecede cesaretlendim çakt?rmadan ?ortun yan?ndan yarra??m?n kafas?n? ç?kard?m semsert ve mosmordu ucu ?slanm??t? rüya biraz daha kanepede vucudunu kayd?rarak yatar pozisyonunu ald? ve kuca??ma ba??n? koydu bana dönerek mahsuru yok dimi levent dedi ben dehay?r dedim ve filmi izlemeye devam ettim bir ara yarra??mda müthi? bir zevk hissettim bir ?slakl?k bir serinleme bir yalama önüme bakt???mda ?ortumun yan?ndan ç?kard???m yarra??m? rya diliyle yal?yordu muhte?em bir zevkti bu kocaman diliyle yarra??m?n en dininden en üstüne ucuna kadar yal?yordu yava?çaaaaaaaadayanamad?m hiç bir ?ey demeden rüyan?n ba?? kuca??mdayken bende rüyan?n bacaklar?n?n aras?na uzatt?m ba??m? resmen rüyayla 69 olmu?tukrüya bacaklar?n? ard?na kadar açm??t? ben rüyan?n am?n? kokluyordum tangas?n?n üzerinden dilimle yal?yordum rüya hafif hafif inliyorr ooohhh oohh diyordu elimle rüyan?n tangas?n? yana çekti?imde rüyan?n o muhte?em am?n? gördüm ve dudaklar?m? am?n?n dudaklar?na götürüp emmeye ba?lad?m rüya kendinden geçmi? yessssss yesssss diye inliyordu bu arada yarra??m? s??d?rabildi?i kadar?n? a?z?na alm?? somuruyor vantuzluyordu eliylede ta?aklar?m? ok?uyordu bende bu arada dilimi am?n?n dudaklar?n?n aras?na sokup am?n? yalamaya ba?lad?mam? v?c?k v?c?k olmu?tu am?ndan akan s?v?n?n tamam?n? emip içiyordum bu beni ç?ld?rt?yoprdu giderek klitorisi irile?,iyordu dilimle klitorisinin etraf?nda daireler çizmeye ba?lad?m kas?klar?m? rüyan?n a?z?na ittiriyordum ittirdikçe yarra??m a?z?na daha çok giriyor resmen bo?az?na sokuyordum bu arada rüya bo?az?na giren yarrak yüzünden ö?ürüyordu ama hala hepsini a?z?na sokmaya çal???yordu süper seksi yarak ars?z? bir sürtük gibi yarra??m? emiyordu am?ndan akan s?v?lar alttaki minnac?k deli?e do?ru kay?yordu akan s?v?lar? takip ettim dilimle minnac?k göt deli?inin üzerinde daireler çizerek dilimle yal?yordum rüyay? ç?ld?r?yor vucudu kas?l?yordu rüya iniminim inliyordu o minnac?k göt deli?ini iri dudaklar?m?n aras?na alarak vantuzlad?m içime çektim nefessiz kalan rüyaaa ç??l?k ç??l??a ba??rmaya ba?lad? sonra ayn? hareketi am?na yapt?m a?z?m?n içine ald?m am?n? içime çektim iliklerini am?n?n tamam?n? içime emdim rüyan?n vucudu tirtir titremeye ba?lad? kas?ld??? di?limi am?na sokup kocaman kocaman yalarken rüya zang?r zang?r titriyorduu ve elleriyle kafama bast?rarak sanki kafam? am?na sokmaya çal???r gibiydi ve derin bir ohhhhhhhhhhhhhhhh çekerek kanepeye yay?ld? hareketsiz yat?yordu evet rüya bo?alm??t? ve hala vucudu titriyordu ama bu daha ba?lang?çt? daha am? benim yarra??mla o koskoca yarra??mla tan??acakt? gece bizim için çoooooook uzunduuuuu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir